BLANC MAGAZINE

style / PRIYANA

 

style / PRIYANA

 

'gilded' vacchetta toe ring in chutney

'gilded' vacchetta toe ring in chutney